ข่าวประชาสัมพันธ์,  ภาพกิจกรรม

Happy Halloween Trick or Treat TOEIC

📔 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Halloween Trick or Treat TOEIC ✨ สำหรับนักศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนภาษาด้วยตนเอง (อาคาร 1 ชั้น 2) ห้อง 1216 เวลา 09.00-12.00 น.

Translate »