ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 4

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 4 ในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom…

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ได้รับทุนการศึกษา “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุนละ 10,000 บาท

สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

หลักสูตร วท.บ อนามัยสิ่งแวดล้อม และสาธารณภัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ…

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย

ได้ดำเนินงานโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree)

Happy Halloween Trick or Treat TOEIC

📔 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย ร่วมกับ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Halloween Trick…

ผลงานนักศึกษา

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2563

รับโล่รางวัลระดับทอง รางวัล Green Youth ประจำปี 2562

S__4743287
Translate »